Who Made My Clothes

Fashion Revolution

25/05/2019

ENG// The yearly fashion revolution week ended in April.
A week to be mindful of who made my clothes.

While shopping it's easy to forget that behind the scenes many people are involved in the production process. In this case we are not emphasizing the input of the designers. Instead we would like to focus our attention on the often underestimated input of the workers. The people who are growing the crops and harvesting the raw materials, who change the crops into yarn, and who transform the yarn into clothes.
Their work is easily neglected, but in many cases they make the biggest sacrifice for the clothes we wear.

NL// De jaarlijkse fashion revolutie week eindigde in april.
Een week om zich ervan bewust te zijn wie onze kleren nu eigenlijk vervaardigd.

Tijdens het winkelen is het soms makkelijk om te vergeten dat achter de schermen veel mensen betrokken zijn bij het productieproces. In dit geval

sympathiseren we niet de input van de designers, maar focussen we ons op de input van de arbeiders. De mensen die de gewassen laten groeien en de grondstoffen oogsten, die de gewassen omzetten in garen en die de garen transformeren in kledij.


Hun aandeel wordt vaak vergeten, maar in veel gevallen maken ze grote opofferingen voor de kleding die wij dragen.


Human Rights

ENG// Most of the time the work conditions in the fashion’s supply chains are inhuman: very long working hours, low wages, unsafe and dirty working conditions, exposure to harmful toxins, forced labour and overtime, exhaustion, sexual harrasment, repression, discrimination and denial of other basic human rights.

For many of us it is almost unthinkable that these terrible practices are still happening on a very large scale and on a daily basis throughout our globe. And yet, the Global Slavery Index estimates that millions of people are living in modern slavery today. Many of whom are working in the supply chains of Western brands, including children. Yes, you are reading this correctly: children. According to the International Labour Organisation (ILO), there are 215 million children working throughout the world, many full-time. A large number of these children work in the garment industry.

In many cases companies don't even know (or don't want to know) how and where their clothes are made, so there is no way for them to ensure that human rights are protected in their supply chains. There are many large companies who claim to have good intentions, but in reality adhere to 'business as usual'.
Transparency is essential here. If we want to make conscious choices and transform this industry, we have to be able to make informed decisions.

At SWAY we work hard to support this transformation by choosing eco and fair brands while avoiding commercial 'greenwashing'.

NL// Bij het overgrote merendeel zijn de werkomstandigheden onmenselijk: lange werkdagen, een laag loon, een onveilige en vuile werkplek, blootstelling aan giftige stoffen, dwangarbeid en overuren, vermoeidheid, seksuele intimidatie, repressie, discriminatie en het negeren van andere basisrechten van de mens.

Voor velen onder ons valt het bijna niet te vatten dat deze praktijken zich nog steeds voordoen op een zeer grote schaal en op een dagdagelijkse basis. Toch schat de Global Slavery Index dat miljoenen mensen nog steeds in moderne slavernij verwikkeld zitten. Velen hiervan werken voor Westerse merken, waaronder ook kinderen. Ja, je leest het correct: kinderen.

Volgens de International Labour Organisation (ILO), zijn er een 215 miljoen kinderen aan het werk over de hele wereld, velen hiervan werken fulltime. Een groot aantal van deze kinderen werken in de kledingindustrie.

In veel gevallen weten de bedrijven niet (of willen ze het niet weten) hoe en waar hun kledij gemaakt wordt. Er wordt dus niet gekeken of de mensenrechten worden beschermd. Er zijn vele bedrijven die claimen dat ze goede bedoelingen hebben, maar zich in werkelijkheid houden aan ‘business as usual’.

Transparantie is hier essentieel. Als we bewuste keuzes willen maken en deze industrie willen transformeren, dan moeten we geïnformeerde keuzes maken.

Bij SWAY werken we hard om deze transformatie te steunen door ecologische en eerlijke merken te kiezen.

The fashion industry has a blind spot and we need to shine light on it, so we can fully see and understand what is happening and change it for the better.

The fashion industry has a blind spot and we need to shine light on it, so we can fully see and understand what is happening and change it for the better.

ENG// This is why Fashion Revolution was created. Fashion Revolution was born on the day that the Rana Plaza collapsed. On 24 April 2013, over 1130 people were killed when the factory complex collapsed in Bangladesh. 2500 more were injured. This disaster is a tragic example of the reality that basic healthy and safety measures do not exist for huge numbers of people working in the fashion’s supply chains.

Fashion Revolution is a global movement calling for a fairer, safer, cleaner, more transparent fashion industry. It wants to unite people and organisations to work together towards radically changing the way our clothes are sourced, produced and consumed, so that it is made in a safe, clean and fair way. The mission is to bring everyone together to make that happen.

NL// Dit is de reden waarom Fashion Revolution zich ontpopte. Het ontstond op de dag dat de Rana Plaza instortte. Op 24 april 2013 zijn meer dan 1130 mensen gestorven toen een fabrieksgebouw in Bangladesh het begaf. 2500 anderen waren gewond. Deze ramp is een tragisch voorbeeld van de realiteit dat elementaire gezondheids- en veiligheidsmaatregelen niet gelden voor iedereen in deze industrie.

Fashion Revolution is een mondiale beweging die zich inzet voor een eerlijkere, veiligere, schonere en een meer transparante fashion industrie. Men wil dat mensen en organisaties toewerken naar een radicale verandering om vervolgens de manier waarop onze kleren worden ontgonnen, geproduceerd en geconsumeerd worden, verandert. Zodat het vervaardigd kan worden op een veilige en eerlijke manier. De missie van deze revolutie is om dit als een collectief aan te pakken zodat deze tot intrinsieke & blijvende veranderingen leidt.

How you can make a difference: how to spot Sustainable Fashion.

ENG// A good way to spot sustainable brands is by looking for certifications. Here are some of the main organisations who provide transparency and who are partners of the brands we choose for:

 1. Fairwear Foundation membership means a brand has followed a set of principles based on the U.N. Declaration on Human Rights. Employment is chosen freely, children under 15 are not employed, workers have a right to unionise, all employees have a right to equal opportunities, collective bargaining, a living wage, a safe environment, regular employment and reasonable hours. The Fairwear Foundation is based in Europe and works with brands that use European production. Certifications that focuses on the same principles as Fairwear Foundation are Ethical Trading Initiative, Fair Trade Certified and World Fair Trade Organization (WFTO).

 2. Global Organic Textile Standard (GOTS) is the worldwide leading textile processing standard for organic fibres, including ecological and social criteria, backed up by independent certification of the entire textile supply chain. The aim of the standard is to define worldwide recognized requirements that ensure organic status of textiles, from harvesting of the raw materials, through environmentally and socially responsible manufacturing up to labelling in order to provide a credible assurance to the end consumer. Organic Content Standard (OCS) is another certificate for organic textile.

 3. Oeko-Tex certification tells you that your clothing doesn't contain harmful toxins.

 4. EcoCert provides agricultural training and supports farms into more organic practices. EcoCert also certifies textiles made with organic grown materials according to Organic Content Standards.

 5. Certified B Corporations meet comprehensive social and environmental performance standards. The principal behind becoming a Certified B Corporation is that a business has a responsibility to the community and the planet.

 6. PETA Approved Vegan (People for the Ethical Treatment of Animals) is an animal welfare organisation comitted to the rights of animals worldwide. This certification tells you that a brand or product is 100% vegan.

 7. Pure Waste Textiles a factory where clothing are produced from 100% recycled textile waste and comply to social responsibility. Their logo 'pure waste' acts as a certificate for ecology and quality.

Of course you can also shop sustainable with your local artisan or buy second hand where you re-use and help minimize the waste of the fast fashion behavior for a small price.

NL// Een goede manier om duurzame merken te spotten is door certificaten in acht te nemen. Hier zijn enkele van de grote organisaties die zorgen voor transparantie en die partners zijn van merken waar we voor gekozen hebben:

 1. Fairwear Foundation membership betekent dat een merk beginselen opvolgt gebaseerd op de U.N. Declaration on Human Rights. Het werk is vrijwillig en vrij gekozen, kinderen onder de 15 jaar mogen niet werken, werknemers hebben recht op vakbonden, alle werknemers hebben recht op gelijke opportuniteiten, een levensloon, een veilige omgeving en redelijke werkuren. De Fairwear Foundation bevindt zich in Europa en werkt samen met merken dat gebruik maken van Europese productie. Certificaten die focussen op dezelfde principes als Fairwear Foundation zijn Ethical Trading Initiative, Fair Trade Certified en World Fair Trade Organization (WFTO).
 2. Global Organic Textile Standard (GOTS) is de wereldwijde textielverwerkingsstandaard voor organische vezels, inclusief ecologische en sociale criteria, dat ondersteund wordt door een onafhankelijke certificering van de gehele textieltoeleveringsketen. Het doel is om wereldwijd erkende eisen te definiëren dat biologisch textiel garandeert. Dit gebeurt via milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde productie tot de etikettering om de eindconsument zekerheid te bieden. Een ander certificaat voor organische textiel is Organic Content Standard (OCS).
 3. Oekie-Tex certificaat vertelt dat je kleding geen giftige stoffen bevat.
 4. EcoCert voorziet landbouwtraining en ondersteunt boerderijen in biologische praktijken. EcoCert certificeert ook textiel dat gemaakt is met biologisch geteelde materialen volgens de biologische inhoudsnormen.
 5. Bij Certified B Corporations lopen sociale- en omgevingsfactoren elkaar tegemoet. Het principe achter dit certificaat is dat een bedrijf verantwoordelijkheden neemt tegenover de gemeenschap en de planeet.
 6. PETA Approved Vegan staat in voor het dierenwelzijn en de rechten van dieren wereldwijd. Dit certificaat geeft weer dat het merk of product 100% vegan is.
 7. Pure Waste Textiles is een fabriek waar kledij wordt gemaakt van 100% gerecycleerd textiel afval en voldoen aan maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hun logo ‘pure waste’ opteert als een certificaat for ecologie en kwaliteit.

Natuurlijk kan je ook duurzaam shoppen bij jouw lokale ambachtsman of tweedehandsproducten kopen waarbij je spullen een tweede leven geeft en verspilling minimaliseert.

Fair Fashion Fair

ENG// During the fashion revolution week events are being hosted every year in over 100 countries with the goal to raise awareness about the fashion industry. It's important that we hold brands accountable and demand transparency by asking them who made my clothes?

In Leuven the Green Office for KULeuven and Fashion Revolution Belgium organised a Fair Fashion Fair. Here people enjoyed sustainable shopping, creative workshops, inspiring fashion talks, amazing vintage, short films,... And SWAY, amongst other standholders, was there too!
So great to see many people being part of the fashion revolution already, and that number is growing every day.

NL// Tijdens de fashion revolutie week worden er in meer dan 100 landen evenementen georganiseerd met als doel meer aandacht te geven aan dit aspect van de fashion industrie. Het is belangrijk dat we merken verantwoordelijk stellen en transparantie eisen door hen de vraag te stellen: wie heeft mijn kleding gemaakt?

In Leuven heeft The Green Office voor KULeuven en Fashion Revolution Belgium een Fashion Fair georganiseerd. Hier konden mensen genieten van duurzaam winkelen, creatieve workshops, inspirerende fashion gesprekken, geweldige vintage, kortfilms, … en SWAY was hier ook aanwezig!

Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen al deel zijn van de Fashion Revolutie en dat dit aantal alleen maar blijft groeien.


*Source: S. Ditty (2015), It's time for a fashion revolution.